Правила и условия

Защитени авторски права на Неосвет Лайтинг ЕООД

Неосвет Лайтинг ЕООД ви разрешава да копирате документи и информация, публикувани от Neosvet Lighting, във световната уеб мрежа само за лична или некомерсиална употреба, при условие, че копието на тези документи които сте направили, трябва да запазят всички съдържащи се в него права за авторско право и други права върху собственост на Неосвет Лайтинг ЕООД. Освен ако не е изрично предвидено, нищо съдържащо се в този параграф, не трябва да се тълкува като даване на лиценз или право на каквото и да е право на авторско право от Neosvet Lighting. Няма налични материали на уеб сайта на Неосвет Лайтинг ЕООД, които могат да бъдат съхранявани, предавани по какъвто и да е било начин (включително и не само електронни, механични, сканиране, фотокопиране или записване) без предварително писмено разрешение и съгласие на Неосвет Лайтинг ЕООД.

Търговски марки и отказ от права върху интелектуалната собственост

Неосвет Лайтинг ЕООД, логото на Неосвет Лайтинг ЕООД и всички имена на продукти, които се появяват на нашите уеб сайтове, са сред търговските марки и / или марки за услуги, собственост на Неосвет Лайтинг ЕООД или неговите дъщерни дружества или филиали и не се предоставя търговска марка или маркировка за услуга или друг лиценз във връзка с материалите, съдържащи се в уеб сайта на Неосвет Лайтинг ЕООД. Нищо, което се съдържа в настоящото, не трябва да се тълкува като предоставящо по подразбиране или по друг начин лиценз за патент, търговска марка или друго право върху интелектуалната собственост на Неосвет Лайтинг ЕООД или която и да е трета страна.


Общи условия


Ако разгледате уеб сайта на Неосвет Лайтинг ЕООД и отговаряте на информацията (с изключение на личната информация, която е адресирана в рамките на ‘’Декларация за поверителност’’ в интернет), включително въпроси, коментари или предложения относно съдържанието на уеб сайта на Неосвет Лайтинг ЕООД, тази информация се счита за не -конфиденциално и Неосвет Лайтинг ЕООД, няма да имат каквото и да е задължение по отношение на тази информация и са свободни да възпроизвеждат, използват, разкриват и разпространяват информацията на други лица без ограничение. Неосвет Лайтинг ЕООД е свободен да използва идеи, концепции или техники, съдържащи се в такава информация, с каквато и да е цел, включително, но не само разработване, производство и търговия с продукти, включващи такава информация.

НЕОСВЕТ ЛАЙТИНГ ЕООД НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ПРОДУКТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯ ИНФОРМАЦИЯТА. Информацията в този уеб сайт, може да включва печатни грешки.

При никакви обстоятелства Неосвет Лайтинг ЕООД няма да носи отговорност, пред което и да е физическо или юридическо лице за каквито и да е преки, косвени, специални, случайни, последващи или други щети възоснова на използването на този уеб сайт или друг уеб сайт, към който е свързан уеб сайтът на Неосвет Лайтинг ЕООД, включително, без ограничение, загуба на печалба, прекъсване на дейността или загуба на програми или информация, дори Неосвет Лайтинг ЕООД да е специално уведомен за възможността за такива щети.